Hledat
Filters
Zavřít

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Clean4you s.r.o. platné pro internetový obchod www.vee-sport.cz

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vee-sport.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Clean4you s.r.o., se sídlem Olomouc - Chválkovická 101/4, PSČ 772 00, IČ 28618165, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka oddíl C, vložka 44537.

 1. kontaktní adresa pro doručování je shodná s adresou sídla a kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@cleanforyou.cz(dále také „prodávající“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo, jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, dále i „spotřebitel“). V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy vyjma zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a též těmito VOP. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.vee-sport.cz mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, a přiměřeně též těmito VOP. V tomto případě se však kupující – podnikatel nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani práva, která právní řád přiznává výhradně spotřebiteli (tj. především právo odstoupit od smlouvy sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží dodaného na základě takto uzavřené smlouvy). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde. Vyplněný formulář je třeba odeslat prodávajícímu průkazným způsobem (doporučeně poštou nebo e-mailem).
 3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy VOP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vee-sport.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými ve VOP.

2. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www.vee-sport.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností Clean4you s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@cleanforyou.cz.
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese obchod@cleanforyou.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Dříve než kupující potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí příslušného tlačítka, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ („Completeorder“ v anglické jazykové verzi) bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné.
 2. Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky tak, že zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané oznámení o tom, že byla prodávajícímu doručena objednávka kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
 3. Prodávající má, před předáním zboží kupujícímu, právo provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (kdy předmětem prodeje je zboží umístěné kupujícím do nákupního košíku), kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít jazyku českém a jazyku anglickém.
 4. Pro případ osobního odběru zboží z kamenné prodejny (nákup formou Koupit na prodejně) se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 3 pracovních dní ode dne akceptace objednávky kupujícímu. Pro případ ostatního osobního odběru zboží kupujícím se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 5 pracovních dní od doručení zboží na zvolený kamenný obchod. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude kupující v akceptaci objednávky prodávajícím upozorněn.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, když se náklady na použití elektronických prostředků řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v akceptaci objednávky prodávajícím rovněž upozorněn.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem.
 7. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrny z těchto obchodních podmínek.
 8. Kupující bere na vědomí, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty je prodávající oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží se výslovně prodávajícímu tj. společnosti Clean4you s.r.o. jakožto správci uděluje souhlas.

4. Cena a platba

 1. Ceny na webových stránkách www.vee-sport.cz uvedené v českých korunách [CZK] jsou uváděny jako konečné a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. V „Dodání zboží“), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
 2. Ceny na webových stránkách www.vee-sport.cz uvedené v eurech [EUR] jsou uváděny bez DPH a neobsahují v sobě náklady spojené s dodáním zboží. Pro intrakomunitární obchody v rámci zemí Evropské unie (dále též „EU“) platí při splnění všech zákonných podmínek ceny bez DPH. Při dodání zboží do nečlenských států EU se jedná o vývoz zboží, který je považován za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH, bez ohledu na to, zda-li je kupující ve své zemi registrován k DPH či naopak. Nárok na osvobození od DPH se prokazuje na základě potvrzené celní deklarace.
 3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 4. Úhradu kupní ceny zboží lze provést jedním z následujících způsobů: a) dobírkou (hotově řidiči dopravce nebo zástupci prodejce při předání zboží), b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 5. V případě prodlení kupujícího – podnikatele se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující – podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání akceptace ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího. Konkrétní dodací lhůty pro každý jednotlivý druh zboží jsou stanoveny v katalogu zboží umístěném na stránkách internetového obchodu www.vee-sport.cz. Do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
 2. Prodávající upozorňuje na skutečnost, že u některých vybraných komponentů nabízeného zboží se jeho jednotlivé komponenty vyrábí na zakázku, a to až po uzavření smlouvy. Na tuto okolnost bude kupující upozorněn při akceptaci. Kupující je oprávněn, po předchozím souhlasu kupujícího, k částečným dodávkám objednaného zboží na náklady prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit kupujícímu. V takovém případě budou případné platby kupní ceny neprodleně vráceny kupujícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud mu jeho dodavatel bez jeho zavinění nedodá předmětné zboží. V takovém případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího o nastalé situaci a případně kupujícímu navrhneme dodání srovnatelného produktu. Pokud srovnatelný produkt není k dispozici nebo si dodání srovnatelného produktu kupující nepřejete, vrátí prodávající kupujícímu neprodleně případné již uhrazené platby.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní místo zvolené kupujícím v případě osobního odběru zboží. Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu následující poplatky:

 

  • Přepravní služba PPL
  • Objednávka do 5000,- balík do 35 kg: 130 Kč
  • Objednávka nad 5000,- balík do 35 kg: zdarma
  • Zásilky o větší hmotnosti budou řešeny individuálně
  • Osobní odběr zboží není možný

 

 1. Při doručování zboží přepravcem ( PPL) je kupující povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky s logem vee-sport.cz nebo Clean4you s.r.o. na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, a i v případech již výše zmíněných, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Spotřebiteli je doporučen obdobný postup, aby se předešlo sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6. Záruka

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách www.vee-sport.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek pro spotřebitele 24 měsíců a pro ostatní kupující pak v délce uvedené v katalogu, na webových stránkách www.vee-sport.cz či v přiloženém záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávajícího či v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím, a rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na zboží, které bylo kupujícímu dodáno jako případný bonus obdržený zdarma v souvislosti se zakoupením zboží. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování.
 3. Uplatnit reklamaci lze osobně v jakékoli kamenné prodejně prodejce v celé ČR nebo v sídle prodejce. Lze také kontaktovat klientské centrum prodávajícího na telefonu +420 585 232 373, kde kupujícímu operátor poradí jak postupovat. Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory na zákaznické lince mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů.
 4. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. Reklamovaný výrobek musí být při reklamaci předán prodejci spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky.
 5. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve konzultovat.

7. Vrácení zboží

 1. Spotřebitel má, podle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o<>a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.info@vee-sport.cz nebo na kontaktní adresu pro doručování s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v kupní smlouvě. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu vrátit zboží bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení a odeslání zboží na adresu skladu: Na Sezníku 4,77900, Olomouc - Černovír(zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Prodávající upozorňuje na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat zboží prodejci nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto kupujícího upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.
 2. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy, musí být zboží vráceno prodejci nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství a veškerých dokladů, jako jsou záruční listy a manuály, a to včetně dalších případných bonusů obdržených v souvislosti se zakoupením zboží. V případě odstoupení od smlouvy platí, že veškeré náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu nese kupující. V zájmu zkvalitňování našich služeb si dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení zboží. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb.
 3. Prodávající upozorňuje kupující na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující, který je spotřebitel, náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodejce upozorňuje na skutečnost, že spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 odstoupit od smlouvy:
  • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
  • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
  • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a v téže lhůtě vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

8. Poučení spotřebitele

 1. Prodávající tímto poskytuje spotřebiteli poučení o skutečnosti, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz/cs.
 2. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.